global html

Thông Báo Hội Sinh viên

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/05/2015 05:12 - Người đăng bài viết: Trang Hà Duy Bách
 
   
 
     HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
           TP. HỒ CHÍ MINH
      BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIAO THÔNG VẬN TẢI – CƠ SỞ II
         Số:     /TB-HSV
 
  
 
                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2015.
  

THÔNG BÁO
V/v Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hội viên - Chi Hội - Liên Chi Hội
 
I. Mục đích:
   Nhằm theo dõi và đánh giá tình hình Hội viên chấp hành điều lệ Hội, tham gia các chương trình hoạt động của Chi Hội, Liên Chi Hội và Hội Sinh viên trường. Đồng thời nhằm phát hiện được các Hội viên ưu tú để bồi dưỡng thành cán bộ Hội nồng cốt.
Nay BCH Hội Sinh viên trường ra thông báo hướng dẫn về việc phân loại và đánh giá Hội viên – Chi Hội.
II. Nội dung hướng dẫn:
     1. Phân loại và đánh giá Hội viên:

        * Hội viên xuất sắc:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người Hội viên theo điều lệ Hội.

  - Tích cực tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi Hội, các hoạt động của Liên Chi Hội, Hội Sinh viên Trường, làm nồng cốt trong các Chi Hội, các CLB - ĐỘI – NHÓM.          

   - Là những Hội viên có đủ điều kiện được giới thiệu là Hội viên ưu tú.

   - Gương mặt đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Hội, có một số thành tích được biểu dương khen thưởng.

       * Hội viên Khá:

  - Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người Hội viên.

  - Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ đư­ợc giao.

  - Tích cực tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi Hội, các hoạt động của  Liên Chi Hội, Hội Sinh viên Trường, các CLB - ĐỘI – NHÓM.

  - Không vi phạm kỷ luật.

       * Hội viên trung bình:

  - Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người Hội viên.

  - Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ đư­ợc giao.

  - Tham gia các buổi sinh hoạt Chi Hội, các hoạt động của Liên Chi Hội, Hội Sinh viên Trường, các CLB - ĐỘI – NHÓM nhưng không thường xuyên.

       * Hội viên yếu kém:

  - Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Không tham gia các buổi sinh hoạt Chi Hội, các hoạt động của Liên Chi Hội, các CLB - ĐỘI – NHÓM, đóng Hội phí không đầy đủ.

  - Vi phạm khuyết điểm, ch­ưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

     2. Tiêu chuẩn phân loại và đánh giá Chi Hội:

       * Chi Hội vững mạnh:
  - Chi Hội đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ.
  - Biết chủ động công tác; chủ động nội dung, hình thức, sinh hoạt Chi Hội; chủ động phát triển Hội viên mới và giới thiệu Hội viên ­ưu tú.
  - Chi Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Sinh viên đã đ­ược ghi trong Điều lệ Hội.
  - Chủ động tổ chức các hình thức rèn luyện Hội viên, tạo môi trường để Hội viên rèn luyện, có từ 85% trở lên số Hội viên tham gia hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức, tối thiểu có 2/3 tổng số Hội viên xếp loại khá trở lên.
  - Xây dựng được cơ sở vật chất và quỹ của Chi Hội, qua đó tổ chức duy trì sinh hoạt được thư­ờng xuyên hoạt động của Chi Hội và các CLB - ĐỘI - NHÓM.
       * Chi Hội khá:
   - Là Chi Hội cơ bản là phải đạt những tiêu chuẩn trên.Có từ 65% trở lên số Hội viên đăng ký và thực hiện ch­ương trình rèn luyện và có hơn 1/2 số Hội viên đ­ợc xếp loại khá trở nên.
       * Chi Hội trung bình:
   - Duy trì tổ chức, song hoạt động không thường xuyên, thụ động, hiệu quả hạn chế, có 50% trở lên số đoàn viên tham gia hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức.
  - Không có hoạt động cụ thể nào, không tổ chức đ­ược các hình thức tập hợp Hội viên, có trên 1/3 Hội viên được phân loại khá trở nên.
       * Chi Hội yếu kém:
  - Có bộ máy Chi Hội song không duy trì phát huy được sinh hoạt, hoạt động.
  - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  - Tham gia ít các hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức.

  3. Tiêu chuẩn phân loại và đánh giá Liên Chi Hội:

        * Liên Chi Hội vững mạnh:

           Tiêu chí bắt buộc:
   - Có giới thiệu Hội viên ưu tú cho Đoàn.
   - Tổ chức Đại hội, Hội nghị đúng tiến độ và có quyết định chuẩn y.
   - Không có Hội viên yếu, trên 80% Hội viên xếp lọai từ khá trở lên, đảm bảo 20% Hội viên xuất sắc.
   - Có tổ chức sinh hoạt Liên Chi Hội chủ điểm.
    - Có tổ chức ít nhất 3 hoạt động cấp Liên Chi Hội.
          Tiêu chí khác:
             Căn cứ vào tình hình mỗi cơ sở và khóa học mà Hội Sinh viên Trường sẽ đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng.
     - Tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện tốt chương trình “Sinh viên 5 tốt”. đối với năm 2 trở lên.
     - Có công trình – phần việc thiết thực theo chỉ thị 03 “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.
     - Chủ động thiết kế họat động của Liên Chi Hội gắn với chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường.
     - Đảm bảo tổ chức sinh hoạt Liên Chi Hội định kỳ hàng tháng.
     - Tổ chức được ít nhất 2 hoạt động học tập và 2 hoạt động tình nguyện cho Hội viên.
     - Hội viên Liên Chi Hội tham gia tích cực các cuộc thi học thuật.
          *Liên Chi Hội khá:
Tiêu chí bắt buộc:
     - Có giới thiệu Hội viên ưu tú cho Đoàn.
     - Tổ chức Đại hội, Hội nghị đúng tiến độ và có quyết định chuẩn y.
     - Trên 60% Hội viên xếp loại khá trở lên.
     - Có tổ chức sinh hoạt Chi Hội chủ điểm.
Tiêu chí khác:
  Căn cứ vào tình hình mỗi cơ sở và khóa học mà Hội Sinh viên Trường sẽ đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng.
     - Tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
     - Có tổ chức các họat động học tập và họat động tình nguyện.
     - Xây dựng được nội dung họat động, sinh họat Liên Chi Hội ít nhất 1 lần/học kỳ.
     - Hội viên Liên Chi Hội có đăng ký tham gia các cuộc thi học thuật.
       *Liên Chi Hội trung bình:
   - Tỷ lệ Hội viên trung bình, yếu không quá 50% trên tổng số Hội viên.
   - Không thể hiện được vai trò của BCH Liên Chi Hội
   - Xây dựng được nội dung họat động, sinh họat của Liên Chi Hội nhưng không thường xuyên.
       *Liên Chi Hội yếu:
    - Không tiến hành phân tích chất lượng Hội viên.
    - Không tổ chức được họat động, sinh họat Liên Chi Hội.
   
Trên đây là hướng dẫn về việc phân loại và đánh giá Hội viên, đề nghị các Liên Chi Hội và Chi Hội triển khai và gửi kết quả đánh giá về Văn phòng Hội sinh viên Trường bằng văn bản chính thức và gửi file qua mail vphsvutc2@gmail.com  chậm nhất đến 17h30 ngày 12/05/2015.
 

  TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
              PHÓ CHỦ TỊCH
   
Nơi nhận:
 
- BTK Hội Sinh viên Trường.
- Liên Chi Hội, Chi Hội
- Lưu VP.
                    Đã ký
 
 
 
 
            Nguyễn Quốc Toàn

Mẫu:  Đánh giá và Phân loại Hội viên
Liên chi hội:
Chi hội:

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Tôn giáo Đánh giá HK1 Đánh giá HK2 Cả năm
1                
2                
               
 
Tổng số Hội viên:
Xếp loại:
Xuất sắc:
Khá:
Trung bình:
Yếu kém:
Xếp loại chi hội:                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         Ký tên


Nguồn tin: Văn phòng hội sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 890
  • Tháng hiện tại: 18118
  • Tổng lượt truy cập: 1569317